4-stransko gladka deska z posnetimi robovi – sibirski macesen

4-stransko gladka deska z posnetimi robovi - sibirski macesen